Curs específic per oficis

Curs específic per oficis
  • Àrea: Prevenció Riscos Laborals
  • Modalitat: presencial
  • Duració del curs: 20h
  • Destinataris: personal d'oficis específics (ferrallat, electricitat, fontaneria, instal·lació d'ascensors, operadors d'aparells elevadors, operador d'equips manuals, etc...), així com també per administratius i directius de les empreses del sector del metall.
  • Contingut: el contingut formatiu d'aquests cursos serà el marcat a l'Acord Estatal del Sector del Metall. Per tant, serà específic per a cada ofici tal com es reflexa a l'Annex III de l'Acord esmentat.
  • Metodologia: s’utilitzen estratègies i tècniques de tipus actiu que exigeixen la implicació de l’alumne i es complementen amb el Servei d’Ajuda (tutories via correu electrònic, telèfon...) a l’alumne/na per resoldre dubtes i necessitats.
    Per al desenvolupament del curs s’utilitzen materials, mitjans i recursos didàctics variats depenen del contingut del curs.
  • Avaluació: el tutor utilitzarà com a criteris d’avaluació el contacte personalitzat amb l’alumne durant les classes presencials i per la resolució de dubtes, i els resultats dels testos d’autoavaluació i exercicis complementaris proposats.
  • Període d’inscripció: obert

 

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación