Curs Nivell bàsic en riscos generals

Curs Nivell bàsic en riscos generals
 • Àrea: Prevenció Riscos Laborals
 • Modalitat: presencial
 • Duració del curs: 60h
 • Destinataris: personal d’empreses del sector de la construcció per actuar com recurs preventiu.
 • Contingut:
 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
  1. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
  2. Danys derivats del treball. els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
  3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
 • Riscos generals i la seva prevenció.
  1. Riscos lligats a les condicions de seguretat.
  2. Riscos lligats al medi ambient del treball.
  3. La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
  4. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
  5. Plans d’emergència i evacuació.
  6. El control de la salut dels treballadors
 • Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
  1. Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, barandats, bastides, plataformes de treball, escales, ...).
  2. Implantació d’obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals,...
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
  2. Organització preventiva del treball: “rutines” bàsiques.
  3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
  4. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, ...).
 • Primers auxilis.
  1. Procediments generals.
  2. Pla d’actuació.
 • Metodologia: s’utilitzen estratègies i tècniques de tipus actiu que exigeixen la implicació de l’alumne i es complementen amb el Servei d’Ajuda (tutories via correu electrònic, telèfon...) a l’alumne/na per resoldre dubtes i necessitats.
  Per al desenvolupament del curs s’utilitzen materials, mitjans i recursos didàctics variats depenen del contingut del curs.
 • Avaluació: el tutor utilitzarà com a criteris d’avaluació el contacte personalitzat amb l’alumne durant les classes presencials i per la resolució de dubtes, i els resultats dels testos d’autoavaluació i exercicis complementaris proposats.
 • Període d’inscripció: obert

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación