Aula permanent - Nivell inicial en riscos laborals

Aula permanent - Nivell inicial en riscos laborals
 • Àrea: Prevenció Riscos Laborals
 • Modalitat: presencial
 • Duració del curs: 8h
 • Destinataris: personal directiu i treballadors de les empreses per ser contractades o subcontractades en treballs de construcció que s'hagin d'inscriure al Registre d'Empreses Acreditades (REA) i per a l'obtenció de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) dels treballadors del sector.
 • Contingut:
 • Conceptes bàsics de seguretat i salut
  1. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
  2. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
 • Riscos generals i la seva prevenció
  1. Caigudes a diferent nivell, manipulació de càrregues, mitjans de protecció col·lectiva, equips de protecció individual, etc.
  2. Mitjans auxiliars (bastides penjades, modulars, burriquets, etc)
  3. Equips de treball (aparells elevadors, petita maquinària, etc)
  4. Senyalització.
  5. Simbologia dels productes i materials utilitzats en les obres de construcció.
 • Primers auxilis i mesures d'emergència
  1. Procediments generals.
  2. Pla d'actuació.
  3. Implantació d'obra. Locals higiènics sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.
 • Drets i obligacions
 • Participació, informació, consulta i propostes
 • Metodologia: s'utilitzen estratègies i tècniques de tipus actiu que exigeixen la implicació de l'alumne i es complementen amb el Servei d'Ajuda (tutories via correu electrònic, telèfon...) a l'alumne/na per resoldre dubtes i necessitats.
  Per al desenvolupament del curs s'utilitzen materials, mitjans i recursos didàctics variats depenen del contingut del curs.
 • Avaluació: el tutor utilitzarà com a criteris d'avaluació el contacte personalitzat amb l'alumne durant les classes presencials i per la resolució de dubtes, i els resultats dels testos d'autoavaluació i exercicis complementaris proposats
 • Període d'inscripció: obert
 •  

   

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación