Auditoria de prevenció de riscos laborals

Auditoria de prevenció de riscos laborals

"Preveu els riscos laborals de la teva empresa, guanyaràs en seguretat"

Aquestes auditories seran d'obligació legal per empreses d'Annex I o més de 50 treballadors que duguin a terme activitats preventives amb mitjans propis i aquelles que ho vulguin voluntàriament, segons estableix la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 39/1997, i les seves modificacions mitjançant els Reials Decrets 604/2006 i 337/2010.

L'auditoria és un instrument de gestió que vol reflectir la imatge fidel del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa, tot valorant la seva eficàcia i detectant les deficiències que puguin donar lloc a incompliments de la normativa vigent.

Es realitza una anàlisi sistemàtica, documentada i objectiva del sistema de prevenció, que inclou:

  • Comprovació de l'avaluació inicial i periòdica dels riscos.
  • Comprovació que el tipus i planificació de les activitats preventives s'ajusta a la normativa general, així com la que sigui aplicable sobre riscos específics.
  • Anàlisi de l'adequació entre els procediments i mitjans requerits per realitzar les activitats preventives necessàries i els recursos de què disposa l'empresari.
  • Valoració de la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l'empresa, mitjançant la implantació i aplicació del Pla de prevenció de riscos laborals i valoració de la seva eficàcia.

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación