Coordinació de seguretat i salut en la construcció

Coordinació de seguretat i salut en la construcció

"Una coordinació adequada del Pla de Seguretat i Salut t’evita accidents"

Els nostres tècnics especialistes es desplaçaran al lloc de treball del nostre client per coordinar, complint amb les disposicions establertes al RD 1627/1997 de Seguretat i Salut a la Construcció, l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat en les decisions tècniques i d'organització, per coordinar les activitats de l'obra i garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen a l'art. 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i per coordinar les accions de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.