Document de protecció contra explosions (DPCE)

Document de protecció contra explosions (DPCE)

"Amb més protecció evitaràs riscos d’explosió"

Segons defineix el RD 681/2003,el qual té per objecte establir les disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball, el DPCE contempla els següents aspectes:

  • Determinació i avaluació dels riscos d’explosió.
  • Mesures de prevenció i protecció per minimitzar els riscos d’explosió que no hagin pogut ser evitats.
  • Identificació i classificació de les àrees o llocs de treball on es puguin formar atmosferes explosives, segons la naturalesa de la substància que el provoca, la freqüència i la duració de l’atmosfera explosiva.
  • Mesures organitzatives i/o tècniques necessàries per minimitzar el risc d’explosió en les àrees classificades, així com les mesures de protecció necessàries, segons estableix l’Annex II del RD 681/2003.