Plans de seguretat i salut

Plans de seguretat i salut

"Un bon Pla de Seguretat i Salut és garantia de tranquil·litat"

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut cada contractista ha d'elaborar un pla de seguretat i salut (PSS), en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l'estudi, d'acord amb el seu propi sistema d'execució d'obra.

És per això que nosaltres assessorem als nostres clients i els hi elaborem i redactem el pla de seguretat i salut, el qual constitueix l'instrument bàsic de les activitats d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación